מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות הזו תסדיר את מדיניות הפרטיות של גיא ענבר, ע.פ. 308407139("הבעלים") ביחס לשמירת פרטי מידע אודות משתמשי אתר האינטרנט www.automas.co.il, ואודות השירותים המוצעים על ידי הבעלים.

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי הבעלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ובשירותים, וכיצד משתמשים הבעלים במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידם בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

על ידי כניסתך לאתר, ותחילת השימוש בו, ו/או על ידי הזמנת שירות במסגרת האתר, המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי מדיניות פרטיות זו, וכי הוא מסכים להיות כפוף לה. כמו כן, במידה שהמשתמש נכנס לאתר ו/או מזמין שירותים כנציגה של חברה, המשתמש מצהיר כי הוא  מוסמך לייצג את החברה בהתקשרות זו, ולחייבה בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שאינך מסכים להיות כפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו, הינך מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר.

המידע שאנו אוספים

1. הבעלים אינם אוספים כל מידע ביחס לקטינים, מתחת לגיל 18. ככל שהינך מתחת לגיל זה, הינך נדרש להימנע מלעשות כל שימוש בשירותי הבעלים, ולהימנע מלמסור לבעלים מידע כלשהו.

2. ככלל, הבעלים אוספים אודות המשתמשים שלושה סוגי מידע:

1. מידע אישי אודות המשתמש, אשר נמסר לבעלים על ידי המשתמש עם (או לאחר) פנייתו לבעלים. מידע זה כולל שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון (אם נמסר), וכד'.

2. מידע אותו מוסר המשתמש לבעלים ביוזמתו, לצורך קבלת שירותים מהבעלים. מידע זה כולל את פרטי הנכס, גודלו, פעולות הרחבה שבוצעו בו, זכאות להנחות, גובה הארנונה כפי שחושב בידי הרשות המקומית, וכן כל פרט אחר אותו ימסור הלקוח לבעלים ביוזמתו לצורך קבלת שירות.

3. מידע הנאסף אוטומטית על ידי הבעלים אודות תנועת המשתמש ופעולותיו במסגרת האתר, ואשר אינו נמסר ביוזמת המשתמש.

הצורך באיסוף המידע האישי

3. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך, וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לבעלים במהלך ההרשמה האמורה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

4. פרטיך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי אשר הבעלים מקבלים ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך משלוח קבצי מידע אליך, בהתאם להזמנתך. כמו כן, עשויים הם לשמש לצורך יצירת קשר עם המשתמש, באופן שוטף, וללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר ימנעו ממך לקבל את המידע, המוצרים ו/או השירותים אשר יוזמנו ו/או יירכשו על ידך.

5. מסירת פרטים ספציפיים נוספים אודות הנכס בו הינך מתגורר ו/או אודות חיובי הרשות ביחס לאותו נכס (להלן: "מידע אישי"), נדרשת לצורך חישוב הארנונה עבורך, ומתן השירותים. אי מסירת נתונים אלה לא תאפשר לבעלים לספק לך את השירות המבוקש.

6. יובהר, כי מסירת מידע שאינו מדוייק עלול להוביל לכך שהודעות הבעלים לא יגיעו לידיך.

7. הבעלים לא יעבירו מידע אישי מיוזמתם לכל צד שלישי שהוא, בלא הסכמתך. על אף האמור, מידע אישי זה יכול שיימסר לרשויות שלטון שונות, בארץ ובחו"ל (כגון: רשויות מס, רשויות מקומיות, וכד'), על פי דרישתן או בהתאם לצווים שיפוטיים.

8. כמו כן, שומרים הבעלים לעצמם את הזכות להעביר את כלל המידע שנאסף אודות המשתמשים לצד שלישי אליו יועברו כל נכסי הבעלים וכל פעילותם העסקית, או לכל גורם עימו תמוזג הפעילות העסקית של הבעלים ו/או האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יתכן שבעתיד יעבירו הבעלים את פעילותם לתוך חברה בע"מ, ובמקרה זה יועבר גם כל המידע אודות המשתמשים, ובכלל זאת הבעלות על מאגרי המידע הרלוונטיים, לבעלות החברה.

איסוף מידע אוטומאטי אודות פעילותך במסגרת האתר

9. הבעלים משתמשים בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע.

10. יצוין שאותן "עוגיות" (Cookies) ו"משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר, וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלה.

11. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי נטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים.

12. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies, וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

13. בנוסף לאמור, יאספו הבעלים גם מידע על כל רכישותיך באתר (הן של מוצרים, והן של שירותים). מידע זה יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין.

אבטחת מאגר המידע

14. הבעלים ינהלו את מאגר המידע שלהם בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א– 1981. ככל שדרישות החוק יחייבו זאת, יירשם המאגר במשרדי הממונה על רישום מאגרי מידע, כנדרש על פי דין.

15. הבעלים עושים מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת, בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בבעלים ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

16. על אף האמור, אין הבעלים יכולים לאבטח את מחשביהם ו/או את מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הבעלים ו/או מי מטעמם עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט.

פרטי אשראי ותשלומים

17. התשלומים באתר ו/או לבעלים ייקבעו בהתאם להוראות תנאי השימוש של הבעלים.

18. ביצוע התשלומים בפועל יכול שיבוצע באמצעות כרטיס אשראי.  

19. בשלב ראשון, יבוצעו התשלומים ישירות לחשבון הבעלים. הבעלים אינם מתכוונים לשמור את פרטי האשראי של המשתמשים.

20. הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל תקלה של חברת הסליקה, בביצוע התשלום. על אף האמור, במקרה של תקלה בענין זה, ינסו הבעלים לסייע למשתמש בהתנהלות מול חברת הסליקה.

21. בעתיד, יתכן כי סליקת כרטיסי האשראי של המשתמשים באתר תתבצע באמצעות חברות חיצוניות, תוך הפנייה לאתרים שלהן (כגון: Stripe, וכד'). לצורך בירור מדיניות הפרטיות של חברות חיצוניות אלה, יהיה על המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות של אותו ספק.

22. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להחליף את ספק שירותי הסליקה ו/או את חברות הסליקה החיצוניות, עימם הם עובדים, מעת לעת.

השימוש במידע שנאסף

23. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת בהסכם זה, ולכל דין.

24. הבעלים יימנעו, ככל האפשר, ממסירת מידע אישי אשר יאפשר זיהוי פרטני של משתמש  לצדדים שלישיים, למעט במקרה בו יבקש המשתמש מהבעלים, או יאשר לבעלים, להעביר את הפרטים לספק שירותים חיצוני.

25. הבעלים רשאים להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או באפליקציה (אם תהיה בעתיד), ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"), או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי (כגון: מידע אודות תושבי רשות מסויימת, אחוזי הזכאים להנחות, וכד') לצדדים שלישיים.

26. הבעלים יהיו רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק הספאם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים הבעלים לעצמם את הזכות לפנות אליך בראשית כל שנה קלנדארית, לצורך תזכורת ו/או המלצה לערוך בדיקה מחודשת של תחשיב הארנונה, במקרה בו יחול שינוי בצו הארנונה המתייחס לנכס בו המשתמש מתגורר.

27. הבעלים יהיו רשאים לעשות כל שימוש שהוא במידע סטטיסטי כוללני הנאסף במסגרת האתר (כגון: איסוף מידע כללי אודות תנועות באתר, איסוף מידע אודות טעויות חישוב כלליות ברשות מקומית מסויימת, איסוף מידע אודות מדיניות רשויות מסויימות ביחס למתן הנחות, וכד', אשר אינו מתייחס למשתמש כלשהו באופן פרטני).

28. הבעלים יעבירו את המידע שנאסף אודותיך באם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם יעמדו בפני איום שיינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאים הבעלים למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

29. הבעלים יהיו רשאים למסור את המידע השמור אצלם אודות המשתמש, לכל חברה בת של הבעלים, ו/או לכל חברה עימה יש לבעלים קשרים עסקיים (כגון: ספקי שירותים, או גופים עימם יהיה לבעלים מיזם משותף), ובלבד שהללו יתחייבו לשמור על פרטיות המידע באופן שאינו פחות מהמפורט במדיניות פרטיות זו.

קנין רוחני

30. הבעלים אינם מעוניינים לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן, והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לבעלים ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום תהיה כאל מידע לא סודי, ואשר אין לך בו כל זכויות קנין רוחני.

31. יובהר, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לבעלים רשיון חינם, ללא חובת תשלום תמלוגים כלשהם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתם. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לבעלים.

קישורים לאתרים חיצוניים

32. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. הבעלים עושים מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתם אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, הבעלים אינם אחראים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם, ולכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

הוראות כלליות

33. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי הבעלים בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו, ועל-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. לצורך עיון בפרטי המידע המוחזקים אודותיך, הינך רשאי לפנות אלינו לכתובת דוא"ל: support@automas.co.il

34. בנוסף, אם המידע שבמאגרי הבעלים משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

35. במקרה של פנייה כאמור, הבעלים ימחקו את המידע הדרוש להם כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. יחד עם זאת, מידע הדרוש לבעלים לשם ניהול עסקיהם - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצל הבעלים על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

36. הבעלים רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

37. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

אוטומס © כל הזכויות שמורות | אודות השירות | יצירת קשר | מחשבון ארנונה | תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | נבנה ע"י AppMakers