תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה

כללי

תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר www.automas.co.il ("האתר"), המופעל על ידי גיא , עוסק פטור מס' 308407139 (להלן: "הבעלים"), בכל הנוגע לשימוש באתר. אנא קראו את תנאי השימוש בעיון, לפני תחילת השימוש באתר האינטרנט, ו/או לפני ביצוע תשלום לבעלים.

על ידי כניסתך לאתר, ותחילת השימוש בו, ו/או על ידי הזמנת שירות במסגרת האתר, המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש האלה, וכי הוא מסכים להיות כפוף להם. כמו כן, במידה שאתה נכנס לאתר ו/או מזמין שירותים כנציגה של חברה, הינך מצהיר כי אתה מוסמך לייצג את החברה בהתקשרות זו, ולחייבה בהתאם לתנאי הסכם זה. במידה שאינך מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר, ולא לבצע דרך האתר הזמנות כלשהן (בין בתשלום ובין בחינם).

1. האתר הינו אתר המספק שירותי מידע, בדבר גובה חיוב הארנונה של נכסים שונים, בישובים שונים. מובהר, כי האתר מכיל מידע אודות חלק מהישובים בארץ, ואין כל התחייבות כי האתר יכיל מידע אודות כל הרשויות במדינת ישראל.

2. במסגרת פעילותו, מאפשר האתר לכל משתמש להזין את כתובת הנכס בו הוא מתגורר ו/או שבו הוא מתעניין, להכניס פרטי מידע רלוונטיים נוספים (כגון: גודלו, שינויי בנייה, זכאות להנחות, וכד'), ולהזמין קבצי מידע הכוללים את פירוט גובה הארנונה אשר אותה אמור המשתמש לשלם בגין מגוריו בנכס, על פי תחשיב האתר.

3. למען הסר ספק, הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להציע שירותים נוספים ו/או פונקציות נוספות במסגרת האתר, ו/או לגרוע שירותים מסוימים ו/או פונקציות מסוימות, וכן להתנות שירותים קיימים ו/או עתידיים בהרשמה לאתר ו/או בתשלום.

4. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. עצם השימוש של המשתמש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו, כי הוא קרא אותם במלואם, וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לתנאי האתר אינך רשאי להמשיך לגלוש ו/או להשתמש בו.

5. על ידי הרישום ו/או הזמנת שירותים במסגרת האתר, הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להתקשר בתקנון זה, והינך מתחייב לציית לתנאיו. השימוש באתר הינו לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש באתר לאחרים, או להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.

6. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הוראות תנאי השימוש מעת לעת, וההוראות המעודכנות יחייבו מרגע פרסום השינוי במסגרת האתר, ללא דרישה להתראה כלשהי. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה מעת לעת בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כניסה לאתר והרשמה

8. נכון למועד זה, הכניסה לאתר אינה מחייבת הרשמה ו/או מסירת פרטים כלשהם. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות מדיניות זו בכל שלב, על פי שיקול דעתם הבלעדי.  

9. השימוש בשירותי האתר, כמו גם הזמנת קבצי מידע כלשהם, יהיו כרוכים במסירת פרטים מסויימים, ובביצוע תשלום (אלא אם כן יצויין מפורשות אחרת) לבעלים, ו/או לגורמים אחרים הפועלים ו/או אשר יפעלו איתם בשיתוף פעולה. כמו כן, יתכן שבעתיד יחייב השימוש באתר אף הרשמה.

10. עובר לביצוע ההזמנה, תתבקש למסור את שמך, וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. כמו כן, יתכן שבעתיד תידרש למסור פרטים אישיים נוספים לצורך ביצוע הזמנות. מובהר בזאת, כי אין כל חובה למסור פרטים אלה, אך מסירתם מהווה תנאי לצורך הזמנת שירותי האתר. קבצי המידע אותם תזמין במסגרת האתר יישלחו אך ורק לכתובת המייל אותה תציין במסגרת הרשמתך (ואשר אותה תוכל להחליף מעת לעת, בהודעה לבעלים). יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, והמשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר. כל מסירת פרטים אישיים במסגרת ההרשמה לאתר ו/או ההזמנה, תיעשה על דעת הנרשם וביוזמתו הבלעדית.

11. האתר ישמור את המידע במאגר מידע תקני, והבעלים ינקטו באמצעים נאותים לשמירה על הנתונים, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, כפי תוקפה מעת לעת.

12. במסירת המידע, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר מידע שינוהל על ידי האתר / הבעלים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי האתר ו/או הבעלים ישלחו אליו חומר מקצועי ושיווקי, לרבות עדכונים, פרסומים, הצעות מסחריות, הודעות, תזכורות תקופתיות, ו/או הצעות שונות. כמו כן, נותן בזאת המשתמש את הסכמתו לעשיית שימוש במידע בידי כל אחד מהבעלים, ובידי צדדים שלישיים עימם יתקשרו הבעלים.

13. למען הסר ספק, המשתמש יימנע בכל מקרה ממסירת ו/או מהכנסת פרטים של צד שלישי כלשהו לאתר ו/או למאגרי המידע של הבעלים (ובכלל זאת מסירת כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים, אמצעי תשלום, וכד'), זולת אם קיבל הסכמתו של אותו צד שלישי מראש. האחריות בגין מסירת מידע כאמור לידי הבעלים תחול על המשתמש בלבד.

14. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי, להפסיק את פעילותם, ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

שירותי האתר

15. השירות הבסיסי המסופק על ידי האתר הינו מכירת קבצי מידע הכוללים את גובה הארנונה אותה נדרש המשתמש לשלם בגין נכס ספציפי.

16. יצויין, כי השירות האמור מסופק על ידי האתר אך ורק בגין נכסי מגורים. אין להזמין את שירותי האתר בגין מבנים ו/או נכסים מסחריים, ו/או בגין משרדים, ובכלל זאת בגין נכסים בעלי מהות "מעורבת" (פרטי ומסחרי), שכן האתר אינו מחשב את הארנונה עבור נכסים שאינם מיועדים למגורים בלבד.

17. לצורך חישוב גובה תשלום הארנונה, יידרש המשתמש למסור נתונים נוספים, ובכלל זאת כתובת מדוייקת, סוג הנכס, שינויי בנייה / הרחבה שנעשו בנכס, גודל הבית, שנת הבנייה, כמות יחידות הדיור במבנה, ועוד.

18. מובהר בזאת, כי האתר אינו מבצע מדידות, ואין ברשותו מידע כלשהו בדבר שטח הנכס כפי שרשום במרשמים השונים ו/או ברשות המקומית, או בדבר שטח הנכס בפועל. לצורך ביצוע חישוב הארנונה, יתבסס האתר באופן מוחלט על שטח הנכס כפי שיוזן לאתר על ידי המשתמש.

19. כמו כן, אין האתר יודע לשקלל את השטחים ה"משותפים" של בנייני מגורים, במסגרת חישוביו. לצורך חישוב הארנונה, יתבסס האתר על שטח הנכס כפי שיוזן על ידי המשתמש (אשר צריך יהיה להתבסס על מדידות שיבוצעו בידי הרשות המקומית, או על מדידות שייעשו בידי מודד חיצוני מטעם המשתמש).

20. לאחר הכנסת פרטי הנכס, יישאל המשתמש שאלות נוספות, לצורך בחינת זכאותו להנחות שונות בארנונה, בישוב בו הוא מתגורר. מובהר, כי המשתמש אינו חייב להזין נתונים אלה, אך אי-הכנסתם או הכנסת נתונים מטעים עלולה להוביל לחישוב שאינו נכון או שאינו מדוייק, של הארנונה.

21. בנוסף לאמור, יתבקש המשתמש להזין את גובה תשלום הארנונה שחישבה עבורו הרשות המקומית בה הוא מתגורר, לצורך השוואת התחשיב הקיים לתחשיב החדש. האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור במאגרי המידע שלו את נתוני התחשיב הקיים של הרשות המקומית, ולעשות שימוש עתידי בנתון האמור.

22. יתכן, כי משתמשים שונים יידרשו למסור פרטים שונים, בהתבסס על הישוב בו הם מתגוררים (ישובים שונים מבססים את הקריטריונים שלהם על נתונים שונים), ובהתבסס על זכאותם להנחות שונות.

23. מובהר, כי חישוב הארנונה על ידי האתר מחושב עבור נכס ספציפי, עבור משתמש ספציפי. נוכח השונות בין משתמשים, בעיקר בכל הנוגע לזכאות להנחות שונות, יתכן כי הארנונה בגין נכס ספציפי תהיה שונה בין אנשים שונים המתגוררים בנכס.

24. מובהר עוד, כי חישוב ההנחות על ידי האתר ייעשה על בסיס ההנחה המקסימלית האפשרית עבור המשתמש, אך יתכן שהמשתמש יהיה זכאי רק להנחה חלקית (כגון: במקרה בו תנאים מסויימים מזכים את התושב בהנחה בשיעור משתנה, על פי שיקול דעתה של הרשות. במקרה זה, יציג האתר את הטווח העליון של ההנחה האפשרית, אך יתכן שהרשות תאשר הנחה בשיעור נמוך יותר).

25. עוד מודגש, כי חישוב הארנונה במסגרת האתר יהיה נכון אך ורק ליום עריכת החישוב. צווי הארנונה, כמו גם קריטריונים שונים להנחות, משתנים באופן תקופתי (לרוב, על בסיס שנתי), ומשכך אין התחייבות שגובה הארנונה כפי שיחושב על ידי האתר יהיה נכון מעבר ליום בו נערך החישוב.

26. למען הסק ספק, האתר והבעלים אינם מתחייבים כי יוזילו את חיוב הארנונה של המשתמש, או כי התחשיב החדש שיערוך יהיה נמוך או שונה מהתחשיב שנשלח למשתמש מטעם הרשות המקומית.

27. יצויין, כי חישוב הארנונה על ידי האתר מבוסס על מידע אשר נאסף מגורמים חיצוניים לאתר, ובכלל זאת צווי ארנונה של ישובים שונים, ומפות שונות שהוכנו ו/או נרכשו מצדדים שלישיים. מידע זה מפורסם בצורה פומבית, ומשתנה מעת לעת. הבעלים לא ישאו באחריות כלשהי במקרה של טעות בחישוב הארנונה, כתוצאה מפרסום שגוי של הרשות המקומית, ו/או כתוצאה משימוש בנתון לא-מעודכן, ו/או כתוצאה מכשל ו/או איחור בפרסום מטעם הרשות המקומית.

28. הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי בגין רכיבי מידע חסרים, שגויים ו/או בלתי-מדוייקים אותן יזין המשתמש.

29. השימוש בחלק משירותי האתר (ובפרט בקשר עם שירותים עתידיים) עשוי לדרוש הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש נוספים, כפי שיפורט ביחס לכל שירות.

30. למען הסר ספק מובהר, כי העלאת ההזמנה, פרטי נכס, ו/או נסיבות עובדתיות המצדיקות קבלת הנחה בארנונה,  הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש לא יכניס לאתר מידע כלשהו אודות צד שלישי, בלא הסכמתו של אותו צד שלישי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשום מקרה לא יכניס המשתמש נתונים אודות זכאות להנחה בארנונה, בלא קבלת הסכמתו של ה"זכאי" (כגון: חייל, נכה, אזרח ותיק, וכד').

31. מובהר כי הבעלים רשאים לעדכן את תעריפי השימוש ו/או ההרשמה לאתר ו/או לשירותים ספציפיים בו, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש או הסכמת המשתמש. 

הודעה על עדכון התעריפים ומועד כניסתם לתוקף, תפורסם באתר, או לחילופין תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

השימוש באתר

32. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, ובכפוף לתנאי השימוש של  האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה בבעלים ו/או בצדדים שלישיים.

33. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד' של הבעלים ו/או של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או להפרת זכויות קנייניות של הבעלים ו/או של צדדים שלישיים.

34. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע באתר ו/או בבעלים ו/או במשתמשים אחרים או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באתר, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם.

35. המשתמש מתחייב להימנע מלנסות לדלות מידע ו/או קבצי מידע ו/או תכנים אחרים מתוך האתר, בלא אישורם המפורש של הבעלים (בין אם מדובר בתכנים של הבעלים, ובין אם מדובר בתכנים של צדדים שלישיים המוצגים על גבי האתר).

36. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו/או על משתמשיו ו/או על גולשי האתר (בין אם הם רשומים באתר ובין אם לאו), לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, לרבות  בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.

37. כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או המשתמשים ו/או הגולשים האחרים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

38. הבעלים רשאים להעלות לאתר פרסומות שונות. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה ו/או תוכן ו/או פרסומת שנכנסים לאתר, לפי שיקול דעתם. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר, לערוך ולשנות אותו בכל עת.

39. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות למסור את פרטיו של משתמש לצד שלישי כלשהו, ובכלל זאת לרשויות חקירה ו/או לגורמים פרטיים, בכל מקרה בו נחשד המשתמש בביצוע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

תוכן משתמש

40. לענין פרק זה, "תוכן משתמש" פירושו כל תוכן המועלה לאתר על ידי המשתמש, ובכלל זאת פרטים שונים אודות הנכס, מיקומו, תיאורו, תיאור המבנה בו הוא נמצא, הרחבות בנייה שנעשו, זכאות להנחות, גובה הארנונה כפי שחושבה בידי הרשות המקומית, וכל תוכן אחר אשר יעלה המשתמש לאתר, בכל פורמט שהוא, ובמסגרת כל אחד משירותי ו/או פונקציות האתר.

41. ככל שיחליטו הבעלים על הצגת תוכן משתמש כלשהו באתר (מבלי למסור פרטים מזהים אודות המשתמש), תעמוד להם הזכות לגבות תשלום מיתר המשתמשים עבור הצפייה בתוכן האמור. לא יהיה בגביית תשלום כאמור כדי לזכות את מעלה התוכן בתשלום כלשהו, אלא ככל שיוסכם על כך מפורשות בין הבעלים לבין המשתמש – מעלה התוכן.

42. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ואישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שיפרסם או שיציג באתר. מובהר, כי מסירת מידע שגוי, בלתי מדויק ו/או חלקי, צפויה להוביל לקבלת תוצאות חישוב ארנונה מוטעות, והבעלים לא ישאו בכל אחריות בגין כך.

43. המשתמש מתחייב, ביחס לכל תוכן משתמש, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור, וכי לא יעלה תכנים השייכים לצד שלישי בלא הסכמתו של אותו צד. 

44. המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע ביחס לצדדים שלישיים (ובכלל זאת בני משפחתו מכל דרגת קרבה שהיא, ובכל גיל שהוא), וכי לא יעלה כל מידע אשר יש בו כדי לפגוע בכבודו, בפרטיותו ו/או בצנעת הפרט של צדדים שלישיים כלשהם (במיוחד בכל הנוגע לזכאות להנחות שונות בארנונה).

45. המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע אודות הרחבות בנייה שנעשו בנכס באופן בלתי-חוקי, בלא קבלת הסכמתו ואישורו של בעל הנכס.

46. בנוסף לאמור, המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן משתמש המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר ו/או לכל דף אינטרנט של הבעלים ו/או הקשור עימם, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

47. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הבעלים ו/או מי מטעמם ו/או עבורם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה, ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של המשתמש ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן משתמש. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי הבעלים על פי דין.

48. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן משתמש אשר הועלה לאתר בידי גולשים / משתמשים אחרים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן כאמור.

49. בעצם העלאת תוכן משתמש על ידי המשתמש לאתר, מקנה המשתמש לבעלים ו/או למי מטעמם, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל. רישיון השימוש האמור כולל גם מתן זכות לבעלים להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי של הבעלים.

50. הבעלים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן משתמש, מבלי שתהא למשתמש שהעלה את התוכן הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים דרך האתר

51. במסגרת השימוש באתר, עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, ובעיקר עם מפרסמים אשר יכול שיפרסמו במסגרת האתר. התקשרויות שכאלה יכול שתהיינה כרוכות בתשלום, לאתר ו/או לבעלים.

52. כמו כן, עשוי האתר בעתיד לספק המלצות על ספקי שירות חיצוניים נוספים (כגון: מודדים, עורכי דין, בעלי מקצוע, וכד').

53. מובהר בזאת כי התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, בין במקרה בו נבעה היא מהצעה של האתר, ובין אם נבעה מפרסום כלשהו המופיע באתר, ואף במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי, והבעלים לא יהיו צד לה.

54. הבעלים לא יישאו בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות הבעלים ו/או האתר. המשתמש יהיה אחראי אישית לכל קשר שנוצר בינו לבין ספקי שירותים כאמור, והבעלים אינם אחראים לכל בעיה או מחלוקת שייווצרו עקב המפגש בין הצדדים.

55. למען הסר ספק, הבעלים לא יישאו בכל אחריות לאיכות שירותי צד שלישי אשר יסופקו דרך האתר, ו/או לכל חילוקי דעות בעניינים כספיים אשר יכול שיתעוררו בין המשתמש לבין ספק השירותים. מובהר בזאת כי הבעלים אינם מתחייבים לבחון את השירותים ו/או את המוצרים המפורסמים במסגרת האתר, ואינה נושאים בשום אחריות על מוצרים ו/או שירותים כאמור, בין אם לא סופקו כלל, ובין אם לא סופקו ברמה נאותה. האחריות בדבר טיבו ו/או איכותו של שירות ו/או כל שירות אחר ניתנים על ידי הספק בלבד ולא על ידי הבעלים.

תשלומים

56. ככלל, שירותי האתר יהיו כרוכים בתשלום.

57. בשלב ראשון, וכל עוד לא פורסם אחרת על ידי האתר, כל הזמנת קובץ מידע תחוייב בתעריף קבוע, אשר יפורסם במסגרת האתר.

58. התשלום יהיה בגין קובץ מידע המתייחס לנכס אחד בלבד. מידע אודות נכסים אחרים יחוייב בנפרד.

59. התשלום האמור ישולם בגין משיכת מידע חד-פעמית, הנכונה למועד קבלת המידע. האתר והבעלים אינם מתחייבים לספק מידע עדכני יותר בגין אותו נכס, ככל שיחולו שינויים בחישוב הארנונה לאחר מועד ביצוע ההזמנה.

60. התשלום בגין כל הזמנה יתבצע לפני משלוח הקובץ המוזמן, וכתנאי למשלוח.

61. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות כל מנגנון תשלום אחר אודותיו יחליטו הבעלים בעתיד. הבעלים לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל תקלה בחיוב ו/או בהפעלת כרטיס האשראי, על ידי חברת האשראי.

62. כל התשלומים יבוצעו במטבע ישראלי - שקל חדש.

63. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מחירי השירותים ו/או את בסיס גביית התשלומים ו/או את מנגנון התשלום בכל מועד בעתיד, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ובכפוף לפרסום שינוי המנגנון במסגרת האתר.

64. בנוסף לאמור, עשוי האתר בעתיד להציע שירותים נוספים תמורת תשלום.

65. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להציע שירותי צד שלישי במסגרת האתר. במקרה זה, הבעלים ו/או האתר לא יהיו מעורבים בביצוע התשלום, וכל תשלום כאמור יתבצע במישרין בין המשתמש לבין הצד השלישי מפעיל השירות.

66. ככל שהדבר יידרש בעתיד על פי דין, לכל תשלום במסגרת האתר יתווסף מע"מ, כדין.

67. חשבונית מס תשלח למשתמש בדואר אלקטרוני, תוך 2 ימי עסקים מרגע קבלת התשלום בפועל על ידי הבעלים, והכל בכפוף לכל דין.

מדיניות ביטול והחזר תשלומים

68. תשלום ששולם עבור הזמנת קובץ מידע, לא יוחזר בשום מקרה שהוא, וזאת אף אם המשתמש אינו שבע רצון מהשירות שסופק לו, או אם התוצאה שקיבל אינה מזכה אותו בהנחה ו/או בשינוי כלשהו בגובה חיוב הארנונה.

69. על אף האמור לעיל, במקרה בו יימצא כי חלה טעות בתוצאות אותן סיפק האתר למשתמש, כתוצאה מטעות של האתר ו/או הבעלים בהזנת נתוני צווי ארנונה או בייחוס כתובת לאזור בלתי מתאים, ובכפוף לכך שמקורה של הטעות אינו בגורמים שלישיים חיצוניים (כגון: רשות מקומית, טעות במדידה, טעות במפות, וכד'), אזי ישאו הבעלים באחריות לטעות האמורה.  מבלי לגרוע מהאמור, ישאו הבעלים באחריות בגין כל טעות מבין הבאות:

1. העתקת מחיר לא נכון מצו הארנונה הרלוונטי.

2. טעות בהעתקה של הנחה בארנונה, מתוך צו הארנונה הרלוונטי.

3. ייחוס כתובת לאזור שגוי, בשל שגיאה של הבעלים בהבנת צו הארנונה.

4. טעות בקליטת נתוני המשתמש לתוך המערכת, כתוצאה מתקלה בתוכנה.

70. בכל אחד מן המקרים דלעיל, במידת האפשר, ישלחו הבעלים למשתמש קובץ מתוקן, וככל שהדבר לא יהיה אפשרי ו/או רלוונטי, יחזירו הבעלים למשתמש את התשלום ששילם, במלואו.

71. ככל שיציע האתר שירותים נוספים בעתיד אשר בגינם ייגבה תשלום, הרי שביטול התשלומים בגינם יהיה על פי דין.

פרטי המשתמש ומדיניות פרטיות

72. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או לבעלים, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. יחד עם זאת, אי מסירת פרטים מסוימים עשויה למנוע מהמשתמש קבלת חלק משירותי האתר, ועלולה אף להביא לקבלת שירות מוטעה ו/או שגוי ו/או חלקי.

73. הבעלים יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לאתר, בין במישרין ובין במסגרת הגלישה באתר, ובמידע נוסף שמסר המשתמש לצרכים שונים של פעילות האתר כפי שתהיה מעת לעת, לרבות: יצירת קשר עם המשתמש, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי הבעלים ו/או מי מטעמם ו/או גורמים אחרים, עבור לקוחות וצדדים שלישיים; הבעלים יבצעו אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

74. בעת הרישום יתבקש המשתמש להכניס פרטים ליצירת קשר כמו כתובת דוא"ל. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות ו/או עדכונים בדואר אלקטרוני מאת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, ו/או מצדדים שלישיים עימם יעמדו הבעלים בקשר, ובכלל זאת מאשר את  השימוש בפרטים האמורים לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי הבעלים בקשר לקבלת דיוור כאמור. 

75. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהבעלים יעשו שימוש בכל המידע שהתקבל אודותיו ואודות הנכס, ובכלל זאת בחישוב הארנונה, בסוג הנכס, בשטח הבנוי בפועל, וכד. המשתמש  מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותם של הבעלים לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של הבעלים, לרבות במקרה של מכירת המידע ו/או האתר לצד שלישי, מיזוג פעילות הבעלים ו/או האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הבעלים במקרים כאמור.

76. על אף האמור מובהר, כי במקרה בו ימסור המשתמש פרטי כרטיס אשראי לידי הבעלים, יהיו הבעלים מנועים מלהעביר את פרטי כרטיס האשראי שלו לצדדים שלישיים, למעט במקרה של מכירת כלל פעילות הבעלים.

77. למען הסר ספק, הבעלים יהיו מחויבים למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות ואחר הוראות כל דין החל בישראל.

78. ככל שהבעלים יחליטו לאסוף מידע על משתמשים ולשמרו, הבעלים ירשמו את מאגר המידע שברשותם, כנדרש על פי דין.

79. כל משתמש באתר יהיה רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל, ביחס לכל מידע המצוי במאגרי המידע של הבעלים, ביחס לאותו משתמש. משתמש המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לבעלים לכתובת: support@automas.co.il .

80. פרטים נוספים אודות מדיניות הפרטיות של הבעלים והאתר, מפורטים במדיניות הפרטיות בכתובת http://www.automas.co.il/privacy-policy. הבעלים שומרים על זכותם לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומה של מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.

Cookies

81. הבעלים רשאים להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו להם לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה עם האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלם בעקבות כך.

82. ייתכן כי חלק מהמודעות שבהן יצפה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, אשר ינהלו את מערך הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשב המשתמש, ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת. תפקידן של אלו הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום, ובעקבות כך - התאמת הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו.

83. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי נטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים.

השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

84. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies, וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

הגבלת אחריות

85. מרבית המידע המסופק על ידי האתר הינו מידע אשר הגיע לידי הבעלים מצדדים שלישיים. אי לכך, הבעלים אינם יכולים לשאת באחריות מלאה לנכונות המידע המסופק על ידם במסגרת האתר, ו/או להיותו עדכני למועד משלוחו (על אף שהבעלים ידאגו להזין קבצי נתונים מעודכנים על בסיס יומי).

86. כמו כן, אין הבעלים יכולים להבטיח את שביעות רצונו המלאה של המשתמש מהשירות / המידע המסופק לו.

87. הבעלים אף אינם יכולים להבטיח כי שימוש באתר יזכה את המשתמש בזכות לתשלום ארנונה מופחת, ו/או בזכאות להנחה כלשהי.

88. לפיכך, האתר, השירותים המוצעים בו, וקבצי המידע הנשלחים למשתמשים, מסופקים למשתמשים במתכונתם כפי שהיא (AS IS). הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, והפועלים מטעמם, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, לאיכות השירותים, ו/או לשביעות רצונו של המשתמש מן השירותים, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

89. הבעלים, מנהליהם, שותפיהם, והפועלים בשמם, אינם אחראים להתאמת האתר, לרבות השירותים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש. 

90. הבעלים והאתר, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים ו/או המידע בכל זמן שהוא, וכן להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, וכיו"ב.

91. הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בהסתמכות על שירותים כלשהם ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע, או בגין חדירת וירוסים למחשב המשתמש, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.

92. כמו כן, הבעלים וספקי המידע לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקיף, אגבי, מיוחד ו/או עונשי, תהא עילתם אשר תהא.

93. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי במקרה בו תחליט רשות מקומית כלשהי להעלות את גובה הארנונה של משתמש, בעקבות פנייה של המשתמש לאותה רשות. לפני כל פנייה לרשות, המתבססת על תוצאות השימוש באתר, מומלץ כי המשתמש יוועץ בעורך דין, יציג בפניו את מלוא התמונה העובדתית, ויבקשו לוודא באופן פרטני את התוצאות שניתנו במסגרת האתר.

94. האתר עשוי לכלול גם קישורים לאתרים חיצוניים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן משתמשים, וכולל פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם בשליטת ו/או בבעלות הבעלים. מובהר כי הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור, ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי הבעלים, לרבות תוכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.

95. הבעלים רשאים לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של הבעלים עצמם.

96. הבעלים אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הבעלים, או אצל מי מספקיהם או מי מטעמם. המשתמש פוטר בזאת את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

97. הבעלים יעשו כמיטב יכולתם על מנת להגן על מערכות המחשוב שלהם מפני חדירות. עם זאת, הבעלים אינם יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב ו/או חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב שלהם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים הבעלים יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודות המשתמש - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים או מי ממנהליהם, עובדיהם וכל אחר מטעמם.

98. בכל מקרה בו יחויבו הבעלים לפצות את המשתמש מסיבה כלשהי מכח הסכם זה (ועל אף האמור בהסכם זה), סף האחריות של הבעלים יוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בגין ההזמנה אשר כתוצאה ממנה נגרם הנזק.

קנין רוחני

99. מלוא זכויות הקנין הרוחני באתר, בתכניו, בקבצי המידע, בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע, ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות לבעלים (או לצדדים שלישיים עימם הבעלים עומדים בקשר). המשתמש מוותר בזאת על כל זכויות קנין רוחני בכל תוכן משתמש המועלה על ידו לאתר, ולא תהיה לו זכות לקבלת תמורה כלשהי מהבעלים בגין תוכן כאמור ו/או בגין השימוש בו.

100. שמם של הבעלים (ו/או שם החברה שיקימו בעתיד), שם המתחם של האתר, וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של הבעלים ו/או של האתר, הינם קניינם הבלעדי של הבעלים.

101. הבעלים נותנים בזאת למשתמש זכות מלאה לעשות שימוש בקבצי המידע שיישלחו אליו, לצרכיו שלו. כמו כן, רשאי המשתמש לפנות לרשות המקומית על בסיס קובץ המידע שנשלח אליו.

102. על אף האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי למכור את קבצי המידע, במתכונתם כפי שקבלם מהבעלים, לידי צדדים שלישיים. כמו כן המשתמש לא יהיה רשאי להשתמש בקבצי המידע על מנת לממש מערכת ממוחשבת המוכרת את המידע (API) בדומה לבעלים ו/או באופן המתחרה בבעלים, אלא אם כן קבל אישור בכתב מהבעלים.  

103. הבעלים ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.

104. מובהר, כי בכוונת הבעלים לעשות שימוש מסחרי בתכנים באתר. לפיכך, ככל שהבעלים יהיו סבורים כי יש במודעה כלשהי כדי לפגוע באינטרסים מסחריים ו/או כלכליים של האתר ו/או הבעלים ו/או של מפרסמים, יהיו הבעלים רשאים למחוק ו/או להגביל תכנים ו/או פרסומות כאמור.

יצירת קשר עם הבעלים

105. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי הענין, לכתובת הבאה:support@automas.co.il

106. על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.

107. בכל פנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי צד ג' כלשהו, על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל הבעלים.

תנאים נוספים

108. הבעלים רשאים להפסיק את פעילותם בכלל, ו/או את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

109. תקנון זה יחול לטובת הבעלים וכל הפועלים מטעמם ו/או עבורם. הבעלים רשאים להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, וכד', על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

110. הבעלים שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש באתר  מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

111. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

112. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין הבעלים, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

113. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון. 

114. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד הבעלים כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת הבעלים ולא ייחשבו כויתור על זכויותיהם על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

115. המשתמש פוטר בזאת את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי הבעלים.

116. רישומי הבעלים לענין קביעת גובה חיובי המשתמש ישמשו כראייה מכרעת לנכונותם, והמשתמש יפעל על בסיסם ללא עוררין. לאף אחד מהצדדים לא תעמוד כל טענת קיזוז כנגד משנהו, מכל סיבה שהיא.

117. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הבעלים.

אוטומס © כל הזכויות שמורות | אודות השירות | יצירת קשר | מחשבון ארנונה | תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | נבנה ע"י AppMakers